Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych

© Copyright Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Warszawa