O Kolekcji

Historia Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych

W 1950 roku profesor Kazimierz Matusiak rozpoczął pionierskie zbieranie kultur mikroorganizmów przemysłowych w Krakowie, a następnie, w 1957 roku, przeniósł je do Warszawy. Dziś Kolekcja Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych (KKP), będąca integralną częścią IBPRS-PIB, stanowi centralne miejsce gromadzenia specjalnie wyselekcjonowanych bakterii, drożdży i grzybów, pochodzących z żywności i środowiska jej produkcji. Te mikroorganizmy odgrywają kluczową rolę w procesach biotechnologicznych przemysłu rolno-spożywczego.

Misja KKP

Misją KKP jest nie tylko zbieranie, ale również udostępnianie oraz długoterminowe przechowywanie różnorodnych szczepów mikroorganizmów, zgodnie z globalnymi standardami Światowego Zrzeszenia Kolekcji Kultur (WFCC), wytycznymi europejskiego konsorcjum CABRI (Common Access to Biological Resources and Information), oraz zaleceniami OECD (OECD Best Practice Guidelines For Biological Resource Centres, 2007) dotyczącymi najlepszych praktyk w zakresie przechowywania materiałów biologicznych. Bogactwo zasobów kolekcji stanowi cenne źródło sprawdzonego materiału biologicznego, użytecznego zarówno w badaniach podstawowych, jak i aplikacyjnych.