Udostępnianie szczepów

Z zasobów KKP mogą korzystać wszystkie krajowe i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, które spełniają określone prawem wymagania dotyczące pracy z określonymi mikroorganizmami. Materiał biologiczny udostępniany jest w oparciu o Umowę o Przekazaniu Materiału Biologicznego (MTA). Współpraca z ośrodkami przemysłowymi odbywa się na zasadzie indywidualnej umowy licencyjnej.

KKP udostępnia wyłącznie materiał biologiczny, który został pozyskany zgodnie z prawem, w tym z ustaleniami Protokołu z Nagoi dotyczącymi "dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału korzyści wynikających z ich wykorzystania", zgodnie z Rozporządzeniem Rady UE i Parlamentu Europejskiego nr 511/2014, które nakłada na użytkowników zasobów genetycznych, w tym naukowców, obowiązek "należytej staranności, jeśli chodzi o dążenie do uzyskania wszystkich niezbędnych informacji dotyczących pierwotnego źródła, z którego zasoby genetyczne zostały pozyskane, jak również kolejnych użytkowników".

W celu realizacji zamówienia należy wypełnić Formularz zamówienia szczepów. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres e-mail: kkp@ibprs.pl.

Opłaty:

 • Cele dydaktyczne - 250 PLN netto/szczep
 • Cele naukowe - 280 PLN netto/szczep
 • Badania dla przemysłu/badania z potencjałem komercyjnego wykorzystania - od 500 PLN netto/szczep (cena ustalana indywidualnie po uprzednim uzgodnieniu z KKP)

Użytkownik zobowiązany jest do podania w publikacjach/doniesieniach naukowych/patentach i innych pracach, w których materiał został użyty, unikalnego identyfikatora (nr KKP) wraz z nazwą szczepu, powiązanymi danymi oraz pełną nazwą Kolekcji

Akceptowany materiał w ramach depozytu

Do przechowywania w KKP przyjmowane są szczepy bakterii, drożdży i grzybów strzępkowych, których hodowla i przechowywanie nie wymagają specjalnych warunków. Kolekcja nie przyjmuje do depozytu mieszanek mikroorganizmów.

Kolekcja akceptuje wyłącznie materiał biologiczny zaklasyfikowany do 1 oraz 2 grupy zagrożenia biologicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 11 grudnia 2020 r., Dz.U. 2020 poz. 2234 oraz z Dyrektywą 2000/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy (siódma dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG).

Depozyt publiczny

KKP przyjmuje do przechowywania mikroorganizmy w ramach depozytu publicznego. Depozyt publiczny przeznaczony jest do celów naukowych, tj. opis nowego gatunku lub innego celu naukowego. Zdeponowany w ten sposób materiał biologiczny będzie dostępny dla międzynarodowej społeczności naukowej zarówno w instytucjach akademickich, jak i przemysłowych. Informacja o zdeponowaniu materiału biologicznego jako depozytu publicznego, jak i jego opis naukowy, udostępnione są w publicznym katalogu KKP.

Warunkiem zdeponowania materiału biologicznego w KKP w ramach depozytu publicznego jest wypełnienie Formularza Zgłoszenia Mikroorganizmu do Depozytu Publicznego oraz akceptacja warunków zawartych w Umowie Deponowania Materiału (MDA) w zbiorach publicznych. Zdeponowanie materiału biologicznego w ramach depozytu publicznego jest bezpłatne.

Użytkownik zobowiązany jest do podania w publikacjach/doniesieniach naukowych/patentach i innych pracach, w których materiał został użyty, unikalnego identyfikatora (nr KKP) wraz z nazwą szczepu, powiązanymi danymi oraz pełną nazwą Kolekcji

Depozyt patentowy

KKP posiada status Międzynarodowego Organu Depozytowego w sprawie uznawania depozytu dla celów procedury patentowej na warunkach Traktatu Budapesztańskiego nadanego KKP w 2000 roku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization).

Depozyty patentowe przechowywane są zgodnie z wymogami zawartymi w Traktacie Budapesztańskim.

Wytyczne w zakresie wynalazków, w których potrzebne jest użycie materiału biologicznego, można uzyskać w Urzędzie Patentowym RP.

Poufność depozytu

Depozyty patentowe nie są udostępniane w publicznie dostępnym katalogu KKP. Informacje dotyczące depozytów patentowych są objęte tajemnicą patentową zgodnie z zasadą 9 Traktatu Budapesztańskiego.

Drobnoustroje zdeponowane w ramach depozytu patentowego w KKP przechowywane są przez okres co najmniej 30 lat od daty zdeponowania.

KKP przyjmuje do przechowywania mikroorganizmy w ramach depozytu patentowego na warunkach Traktatu Budapesztańskiego

W celu złożenia materiału w ramach depozytu patentowego zgodnie z zasadami Traktatu Budapesztańskiego w KKP deponujący zobowiązuje się do:

 1. Wypełnienia Formularza Zgłoszenia Mikroorganizmu do Depozytu Patentowego (akceptowany jest podpis elektroniczny, dokument można wysłać drogą mailową) oraz Zaświadczenia Zgłoszenia Depozytu Początkowego (formularz międzynarodowy BP/1). Uzupełniony formularz BP/1 przed wysłaniem należy przesłać na adres kkp@ibprs.pl w celu jego akceptacji (weryfikacja czy Kolekcja dysponuje odpowiednimi narzędziami i warunkami technicznymi potrzebnymi do hodowli, przechowywania oraz wykonania testu żywotności zdeponowanego materiału). Następnie oryginał wypełnionego i podpisanego dokument BP/1 należy dostarczyć do Kolekcji.
 2. Dostarczenia materiału do Kolekcji w formie zliofilizowanej/zamrożonej (min. 20 fiolek) lub w postaci żywej kultury na odpowiedniej pożywce (min. 3 powtórzenia). W przypadku przesłania żywej kultury, materiał biologiczny zostanie zakonserwowany przy pomocy odpowiedniej metody (lioflizacja/zamrażanie). W tym wypadku deponujący otrzyma zliofilizowany/zamrożony materiał i będzie zobowiązany do potwierdzenia jego autentyczności.
 3. Dokonania opłaty za depozyt.

Opłaty za pojedynczy depozyt:

 • Przechowywanie drobnoustroju zgodnie z zasadą 12.1(a)(i) Traktatu Budapesztańskiego - 3400 PLN netto
 • Wydanie świadectwa żywotności zgodnie z zasadą 10.2 Traktatu Budapesztańskiego - 350 PLN netto
 • Dostarczenie próbki zdeponowanego materiału zgodnie z zasadą 11 Traktatu Budapesztańskiego - 400 PLN netto

Opłata za przechowywanie drobnoustroju zgodnie z zasadą 12.1(a)(i) Traktatu Budapesztańskiego obejmuje:

 • Wstępną kontrolę żywotności
 • Konserwację
 • Przechowywanie materiału biologicznego zgodnie z zasadą 9.1.

Termin realizacji zależy od rodzaju złożonego materiału. Czas realizacji wynosi od 10 do 21 dni.

Po spełnieniu powyższych punktów, Kolekcja wysyła do deponującego dokumenty potwierdzające przyjęcie materiału do depozytu (formularz BP/4), w którym zostanie podany numer akcesyjny oraz dokument potwierdzający żywotność zdeponowanego materiału (formularz BP/9).

Liofilizacja

Liofilizacja (suszenie sublimacyjne) - jest to proces polegający na usunięciu wody z próbki w obniżonej temperaturze i pod zmniejszonym ciśnieniem na drodze sublimacji lodu, tzn. bezpośredniego jego przejścia w stan pary, z pominięciem stanu ciekłego. Materiał biologiczny zawieszony jest w ośrodku ochronnym. Po wysuszeniu przechowywany jest w odpowiednich szklanych ampułkach/rurkach w atmosferze próżni.

W celu wykonania usługi liofilizacji należy wypełnić Formularz zlecenia liofilizacji szczepów.

Opłaty:

 • 50 zł/szczep/ampułka (1-20 ampułek)
 • 35 zł/szczep/ampułka (za każdą kolejną ampułek powyżej 20 ampułek)

Instrukcja otwierania rurek

Identyfikacja MALDI-TOF MS

Metoda MALDI-TOF MS opiera się na analizie białek o masach cząsteczkowych od 2 do 20 kDa, obejmujących głównie białka rybosomalne, które wykazują wysoki poziom ekspresji konstytutywnej. Otrzymane widma masowe MALDI-TOF są poddawane analizie przez specjalny program i porównywane z widmami referencyjnymi przechowywanymi w bazie danych. Ogromną zaletą tej techniki jest jej prostota i szybkość wykonania analizy. Dotychczasowe badania wykazały, że metoda MALDI-TOF jest skutecznym narzędziem do identyfikacji bakterii, a także daje obiecujące rezultaty w identyfikacji drożdży. Jednak identyfikacja grzybów strzępkowych nadal jest przedmiotem dalszych doskonaleń i budzi nadzieję na przyszłe postępy.

Analiza realizowana zgodnie z metodą MALDI-TOF MS wg PB-ZM/KKP 01 wyd. 1 z dn. 10.01.2022

Opłaty: 60 zł/szczep

Cennik

Cennik KKP do pobrania

Price list of KKP available for download